Na de bestelling ontvangt u van ons per e-mail een bevestiging van uw bestelling en de factuur met het
door u te betalen bedrag.
Wij leveren uitsluitend na overmaking van het verschuldigde bedrag (incl. verzendkosten)
Zodra uw betaling op onze rekening staat bijgeschreven zullen wij uw bestelling zo snel mogelijk verzenden.

Helena Cosmetica
ABNAMRO BANK
Rekeningnummer: NL23ABNA0817474048
BTW: NL002008478B12
Inschrijfnummer KvK 27293503

Aansprakelijkheid:
Helena Cosmetica is niet verplicht tot vergoeding van directe of indirecte schade, door welke oorzaak of welke handeling of nalatigheid van Helena Cosmetica, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen of instellingen ook ontstaan, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of eigen opzet.
Evenmin is Helena Cosmetica aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door of in verband met gebreken aan het geleverde of door het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties mocht voldoen, tenzij dit te wijten is aan eigen opzet of grove schuld van Helena Cosmetica.
Mocht Helena Cosmetica gronden aanwezig achten om van deze aansprakelijkheidsbeperking op grond van deze voorwaarden af te wijken, geschied zulks slechts indien en voorzover een door Helena Cosmetica gesloten verzekering met betrekking tot bedrijfsaansprakelijkheid dekking biedt.
De opdrachtgever vrijwaart Helena Cosmetica tegen vorderingen van derden wegens schaden welke als zodanig in deze voorwaarden zijn vermeld.